Ervaring     

2011 - heden Julianaschool Kwartellaan

Docente Textiel Werkvormen - vrijwilligster

 • helpen en ondersteunen van de leerkracht bij het vak Textiele Werkvormen van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs
 • opzetten nieuwe projecten
 • maken van ondersteunend materiaal voor de leerkrachten en vrijwilligsters, zoals PowerPoints, toelichtingen, uitleg technieken
 • maken van lesmateriaal voor de kinderen, zoals werkbladen
 • maken van de voorbeelden
 • het instrueren van de kinderen
 • het helpen van de kinderen

2007 - 2008  Hogeschool van Amsterdam

Docent en assessor opleiding Pedagogiek, Bachelor voltijd - deeltijd:

 • verzorgen van onderwijs voor het vak Inleiding Onderzoeksmethoden (colleges, werkcolleges, tentamens, onderzoeksopdrachten).
 • afnemen van ontwikkelingsgerichte assessments (IBM=Integratief Beoordelingsmoment) en intake-assessments.
 • begeleiden van studenten bij hun afstudeerscriptie en het verzorgen van het afstudeerpracticum.
 • geven van studieloopbaanbegeleiding
 • coach bij verschillende leerpraktijken

2006 - 2007 Hogeschool van Amsterdam

Teamleider Propedeuse  en docent opleiding Media, informatie en communicatie, Bachelor voltijd (Voorheen Instituut voor Media en Informatiemanagement, MIM)

 • leiding geven aan het team propedeusedocenten (planning, communicatie en inzet van teamleden)
 • verantwoordelijk voor kwaliteit en inhoud, logistiek en evaluatie van het propedeuseonderwijs
 • afstemmen roostering, logistiek en tentamenorganisatie met het hoofd onderwijsbureau
 • bewaken afstemming van de propedeuse op de afstudeerprofielen in de hoofdfase
 • lid van het managementteam (teamleiders, manager onderwijs en instituutsdirecteur)
 • studieloopbaanbegeleider
 • docent website bouw (instructiecolleges en practicum)
 • assessor

2003 - 2006   Hogeschool van Amsterdam (freelance)
 

Assessor en docent opleiding Pedagogiek Bachelor, voltijd - deeltijd:

 • verzorgen van onderwijs voor het vak Inleiding Onderzoeksmethoden (colleges, werkcolleges, tentamens, onderzoeksopdrachten).
 • afnemen van ontwikkelingsgerichte assessments (IBM=Integratief Beoordelingsmoment) en intake-assessments.

De studenten schrijven voor het IBM een zelfevaluatie, dat gebaseerd is op het in het portfolio opgenomen bewijsmateriaal m.b.t. de verworven competenties. De zelfevaluatie is het startpunt van  het IBM.

Assessor opleiding Pabo HvA Bachelor, voltijd - deeltijd :

 • afnemen van assessments bij zij-instromers in het onderwijs en eindassessments

Assessor bij het Educatief Assessmentcentrum Amsterdam (in samenwerking met de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) Universiteit van Amsterdam:

 • afnemen van assessments bij zij-instromers in het onderwijs (PABO, 1e en 2e graads lerarenopleiding), overige zij-instromers en reguliere studenten.
 • volgen van (na-)scholing en het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten voor assessoren.
 • incidenteel betrokken bij landelijk overleg over competenties van VO- en BVE-docenten (STOAS en Ruud de Moor centrum).

De competenties van de kandidaten worden beoordeeld aan de hand van een portfolio, criteriumgericht interview, simulatie- en praktijkopdrachten (lesbezoek) en een zelfreflectie-interview.
 

Assessor bij de opleiding Bachelor Human Resource Management:

De studenten worden beoordeeld op 15 gedragscompetenties. Het assessment bestaat uit twee rollenspelen, waarbij professionele acteurs worden ingezet. De kandidaat moet een personeelsconflict tussen een leidinggevende en een werkgever oplossen. N.a.v. van de gesprekken schrijft de kandidaat een advies voor de directie. De assessor beoordeelt de competenties n.a.v. het gedrag tijdens de rollenspelen en het geschreven advies. In het eindgesprek moet de kandidaat zijn eigen ontwikkelpunten voor de toekomst formuleren.

2003 - 2006. Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Onderwijsondersteuning Wageningen Universiteit (OWU). Wageningen.
Projectmedewerker onderwijskundige dienstverlening.

Activiteiten voor het Co÷rdinatiepunt ICT in het Onderwijs (CIO):

 • organiseren en geven van workshops voor docenten over het gebruik van de onderwijsportal van de Wageningen Universiteit (EDUweb) en het didactisch gebruik van digitale leeromgevingen (Blackboard, Workplace).
 • redigeren en schrijven van artikelen voor het Online CIO Magazine (CIO=Co÷rdinatiepunt ICT in het Onderwijs).
 • beschrijven van procedures m.b.t. het implementeren van ICT toepassingen.
 • in kaart brengen en beschrijven van voorbeelden van ICT in het onderwijs aan de Wageningen Universiteit volgens de opzet van Digit@le Did@ctiek.
 • ontwikkelen van een zelfstudiecursus in Blackboard voor docenten over EDUweb. De leeractiviteiten en werkvormen zijn gebaseerd op de leerstijlindeling van Kolb.

2002-2005. Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, AZC Crailo, Laren (vrijwilligerswerk).
Docent:

 • cursussen Internet voor de bewoners.
 • ondersteunen op verzoek van individuele bewoners bij hun studie (hbo/mbo/schakelcursus/ Nederlands).

Overige activiteiten:

 • begeleider/beheerder InternetcafÚ

De internetcursus is een van de leukste klussen geweest, die ik ooit heb mogen doen. Tijdens de lessen hebben we op allerlei manieren elektronisch  gecommuniceerd (e-mail, chatboxen, gastenboeken) en dit veelal in verschillende talen (Nederlands, Engels en soms een woordje Frans of Portugees). De cursisten waren zeer gemotiveerd om zo veel mogelijk te leren. Inmiddels is een einde gekomen aan de lessen i.v.m. de sluiting van het Asielzoekerscentrum en de verspreiding van de bewoners over centra in het hele land. Ten behoeve van de lessen en de onderlinge communicatie heb ik de 040404-World Wide Website opgezet.

2001-2002 BTO Zaanstad , Bureau Technologiesubsidies & Organisatieadvies, Zaandam. Onderwijskundig medewerker E-Learning:

 • ontwikkelen van het onderwijskundig ontwerp van de "Universiteit van Zaanstad". De UvZ is een op het midden- en kleinbedrijf gerichte combinatie van een digitale leeromgeving en een kennissysteem.

Het concept van de UvZ sluit aan bij de huidige opvattingen over een leven lang leren ("life long learning"). De gedachte hierachter is, dat de werknemer kennis en competenties verwerft, op het moment dat hij of zij concludeert deze nodig te hebben ("just in time training" en "learning on demand"). Dit proces moet plaatsvinden op de tijd en de plaats die hem of haar het beste uitkomt ("time and place independent learning"). Dit kan worden gerealiseerd m.b.v. afstandsonderwijs via het internet.
Mijn bijdrage aan dit geheel heeft bestaan uit het vastleggen van de onderwijskundige specificaties van de UvZ. Dit heb ik gedaan met behulp van iteratief prototyping.

1989-1999 Hogeschool van Amsterdam , afdeling deeltijd-HEAO.(voorheen deeltijd-HEAO in Hoorn)
Onderwijsco÷rdinator:

 • co÷rdineren van de propedeuse (ongeveer 500 studenten): voorlichting, toelating, tentamens, rooster, studiebegeleiding.
 • ontwikkelen operationeel beleid: curriculumherzieningen, instroombeleid, studiebegeleiding, jaarplanning maken en bewaken.
 • bewaken van de onderwijskwaliteit:verbetervoorstellen maken op grond van resultaten en gegevens.
 • leidinggeven aan docenten (ongeveer 40 parttime docenten).
 • begeleiden en adviseren van studenten.
 • afnemen van toelatingsonderzoeken en het onderzoeken van elders verworven competenties.
 • organiseren en evalueren van opstapcursussen (schakelcursussen wiskunde en economie).
 • geven van colleges Informatiekunde en trainingen studievaardigheid.

Overige activiteiten bij de Hogeschool van Amsterdam:

 • ontwikkelactiviteiten t.b.v. de de nieuwe opleiding Information Engineering te Almere. Het Instituut valt nu onder Windesheim-Flevoland, de studie valt onder HBO-ICT.
 • geven van colleges informatiekunde bij het Amsterdam Fashion Institute.
 • lid centrale werkgroep kwaliteitszorg Hogeschool van Amsterdam
 • lid emancipatiecommissie Hogeschool van Amsterdam

In 1989 ben ik gestart als propedeuseco÷rdinator bij de deeltijd-HEAO in Hoorn. Dit was een zelfstandige opleiding met een speciale aanpak. De school bood de student de faciliteiten om compleet op afstand te studeren d.m.v. ondersteunend schriftelijk materiaal en door het aanbod van studiesteunpunten met huiswerkbegeleiding. De student die colleges wilde volgen, kon kiezen uit verschillende dagen en tijdstippen. Alles was er op gericht om de werkende student zo efficiŰnt mogelijk te ondersteunen. De opleiding was een groot succes en kreeg studenten uit alle delen van Nederland
Na verschillende fusies is de school een deel geworden van de Hogeschool van Amsterdam.

1985-1989 Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling.
Onderwijskundige:

 • ondersteunen en begeleiden van individuele docenten en projectteams bij onderwijsvernieuwingsprojecten, zoals de invoering van computer ondersteund onderwijs en het opzetten van al dan niet geautomatiseerde zelfstudie- en toetssystemen
 • ontwikkelen en evalueren van onderwijssoftware
 • ontwikkelen en geven van docenttrainingen> o.a. op het gebied van toetsen.
 • begeleiden van afstudeerders Informatica.
 • vertegenwoordigen van de TU Delft in het SUNCOO-overleg (Samenwerkende Universiteiten Computer Ondersteunend Onderwijs).

Een van mijn taken was het ontwerpen van de pedagogische en didactische structuren van de programma's.
Ik was o.a. betrokken bij projecten van de Faculteit Civiele Techniek (Inleiding Civiele Techniek en Betonconstructies), de faculteiten Wiskunde en Informatica en bij eigen projecten van de afdeling. Een van mijn grotere projecten was het ontwerpen van een toolkit voor toets- en tentamenprogramma's (Toetskit). Ik heb hiervoor het vooronderzoek gedaan en de structuur ontworpen voor de verschillende soorten off- en online toetsen en tentamens. Daarnaast heb ik de functionele ontwerpen gemaakt voor de statistische procedures voor het samenstellen, verwerken en analyseren van vragen en toetsen.

1983-1985 Nederlandse Schoolradio (AVRO en VARA), Hilversum.
Onderwijskundige:

 • ontwikkelen van het multimediaal onderwijsleerpakket "Chips die je niet kunt eten" (informatiekunde voor het basisonderwijs) en het organiseren van de landelijke implementatie.

Het project was het eerste Nederlandse initiatief op dit gebied en op deze schaal. Het pakket bestond uit schoolradio-uitzendingen, een leerlingenboek, een docentenhandleiding en educatieve software.
IBM stelde gratis computers ter beschikking voor de 150 deelnemende scholen, voor de duur van het project.
Daarnaast heb ik de summatieve evaluatie gedaan van de serie "Jij doet ook mee aan het verkeer" van Veilig Verkeer Nederland.

1984 Mars-automatisering, Amsterdam.
Onderwijskundig adviseur:

 • adviseren bij de opzet voor een computercursus voor docenten in opdracht van het Technisch Museum het NINT.

Het kleine bedrijf Mars-automatisering deed onder andere een aantal projecten voor het Technisch Museum "Het NINT'".
Het NINT staat momenteel bekend onder de naam"
NEMO" (Hiervoor "New Metropolis").

1982-1983 Stichting Teachip (doctoraalstage), Utrecht.
Onderwijskundige:

 • bijdragen aan de opzet van het bezoekerscentrum computers in het onderwijs.

De stichting Teachip bestond uit enthousiaste pioniers op het gebied van het gebruik van computers in het onderwijs.
In het bezoekerscentrum was een demonstratieruimte met computers en educatieve software en allerlei informatiemateriaal.
Daarnaast heb ik een onderzoek gedaan naar de mening van leerkrachten over het invoeren van de computer in het basisonderwijs.
Nadat de overheid een actiever beleid ging voeren, werd uiteindelijk de taak van de stichting overbodig geacht en is ze opgeheven.

1982 Ericsson Information Systems, Woerden.
Promotiemedewerkster Efficiencybeurs.

1980-1982 Stg. Openbare Bibliotheken Amsterdam.
Bibliotheektechnisch medewerkster.

Tijdens mijn studie werkte ik op de avonden en in het weekend als invalkracht bij de verschillende filialen van de OB Amsterdam. Het was een perfecte combinatie met de studie: overdag naar college en in de vrije tijd werken. Op deze manier werd mijn studiebeursschuld een beetje binnen de perken gehouden.

1977 Ministerie van FinanciŰn, 's-Gravenhage.
Administratief medewerkster.

1970-1974 John F. Kennedyschool, Breda.
Onderwijzeres.

1969-1970 Theresiaschool, Bergen op Zoom (Opgeheven in 2011).
Onderwijzeres.

Mijn start in het basisonderwijs heeft mijn kijk op het onderwijs fundamenteel be´nvloed. Daar heb ik ondervonden hoe belangrijke pedagogische en didactische kwaliteiten zijn. Het basisschoolsysteem is er niet op gericht "niet zo goed" presterende kinderen uit te laten vallen, maar om zoveel mogelijk kinderen "over" te laten gaan! En dan moet je alles uit de kast halen om dit te bereiken.